Impressum / Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Bemer International AG ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Triesen, Liechtenstein. Im Hauptsitz in Triesen arbeiten rund 100 Mitarbeiter aus über 10 Ländern.
Er ist das operative Zentrum eines Unternehmens, das in mehr als 40 Ländern agiert.


Postanschrift:
BEMER Int. AG
Austrasse 15
9495 Triesen
Principality of Liechtenstein

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer CHE - 135 555 316
Handelsregisternummer : (Handelsregister des Fürstentum Liechtenstein): FL.0001.539.590-2
Geschäftsleitung : Robert Moll (CEO), Lale Koturman (CFO)

Kundenbetreuung Europa

Telefon :  +423 - 399 39 70
E-Mail Deutsch:  kundenservice@bemer.services
E-Mail Englisch :  customerservice@bemer.services

Partnerbetreuung Europa
Telefon :  +423 - 399 39 70
E-Mail Deutsch:  partnersupport@bemer.services
E-Mail Englisch:  partner-support@bemer.services

Vertragspartner für Zahlungsdienste
Novalnet AG
Zahlungsinstitut (ZAG)
Feringastr. 4

85774 Unterföhring

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

VOB – Všeobecné obchodní podmínky

§ 1  Rozsah platnosti, informace pro zákazníky
Následující všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností BEMER Int. AG a podnikateli, kteří nakupují zboží prostřednictvím našeho e-shopu. Podmínky, které se odchylují od našich obchodních podmínek nebo jsou s nimi v rozporu, neuznáváme. Ustanovení těchto VOP platí, pokud závazná právní norma nestanoví jinak. Pokud je některé ustanovení těchto VOP zčásti nebo zcela neplatné, zůstávají všechna ostatní ustanovení nedotčena. Místo neplatného ustanovení se považuje za dohodnuté takové ustanovení, které je neplatnému ustanovení ekonomicky nejbližší. Smluvním jazykem je němčina.

§ 2  Uzavření smlouvy
Nabídka na internetu představuje nezávaznou výzvu k objednání našeho zboží. Do nákupního košíku můžete vložit jeden nebo více výrobků. V průběhu procesu objednávky zadáváte své údaje a svá přání ohledně způsobu platby, možností dodání atd. Teprve kliknutím na tlačítko Objednat vyjádříte závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Bezprostředně poté obdržíte e-mail, který potvrdí příjem Vaší objednávky, kupní smlouva jím však ještě uzavřena není.

Jsme oprávněni přijmout Váš návrh v průběhu 2 pracovních dnů, kdy Vám e-mailem zašleme potvrzení zakázky. Po marném uplynutí této lhůty se považuje se Váš návrh na uzavření smlouvy za odmítnutý, tzn. že tímto návrhem již nejste dále vázáni. Stornování Vaší objednávky je možné pouze po výslovném a písemném souhlasu společnosti 
BEMER Int. AG. Pokud bylo schváleno vrácení zboží, může být až 30 % hodnoty objednávky naúčtováno jako úhrada nákladů.

§ 3  Výhrada vlastnického práva
Dodané zboží zůstává neomezeným vlastnictvím společnosti BEMER Int. AG a podléhá jejímu právu s ním disponovat, dokud nebudou uhrazeny v hotovosti všechny závazky vyplývající z obchodního vztahu mezi zákazníkem a společností BEMER Int. AG, zejména do doby, než bude kupní cena v plné výši, včetně případného zůstatku na běžném účtu. V případě zabavení třetí stranou musí zákazník neprodleně písemně, v případě nebezpečí z prodlení také telefonicky, informovat společnost BEMER Int. AG. Uplatnění výhrady vlastnictví ze strany společnosti BEMER Int. AG neznamená odstoupení od smlouvy.

§ 4  Ukládání údajů o Vaší objednávce
Ukládáme Vaši objednávku se všemi podrobnostmi k uzavřené smlouvě (např. typ produktu, cena apod.). VOP Vám zašleme, máte však i možnost si je po uzavření kupní smlouvy kdykoliv přečíst na našich webových stránkách. Jako registrovaný zákazník máte po přihlášení ke svému zákaznickému účtu (Mein Kundenkonto, Můj zákaznický účet) přístup ke všem svým předchozím objednávkám.

§ 5  Možnost opravy
Před odesláním objednávky můžete pomocí tlačítka Delete zadané údaje kdykoli změnit. V průběhu objednacího procesu Vás budeme informovat o možnostech dalších úprav. Objednací proces také můžete kdykoliv ukončit tím, že zcela zavřete okno prohlížeče.

§ 6  Záruční nároky podnikatelů
Okamžitě po převzetí je zákazník povinen zkontrolovat, zda se dodané zboží shoduje s kupní smlouvou. Jakékoli stížnosti na zjevné vady nám zákazník musí oznámit do jednoho týdne od převzetí zboží, jinak podnikatel ztrácí nárok na uplatnění záručního nároku. Pro dodržení lhůty stačí odeslání v daném termínu. Skryté vady, které do této doby podnikatel neodhalil při povinné bezodkladné prohlídce zboží po dodání, musí podnikatel rovněž písemně nahlásit do 4 týdnů ode dne, kdy zboží opustilo výrobní závod. Vady jedné části dodaného zboží neopravňují zákazníka k reklamaci celé dodávky, ledaže by tato dílčí dodávka nebyla pro zákazníka zajímavá.

Při případných vadách zboží poskytujeme záruku nejprve formou opravy nebo výměny podle našeho uvážení. V každém případě jsou nároky z odpovědnosti za vady omezeny hodnotou zakázky. Totéž platí i v případě oprávněné záruční opravy nebo výměny. V případě opožděné, neprovedené nebo neúspěšné opravy či výměny však může zákazník od smlouvy odstoupit. Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku je vyloučena. Vaše nároky z odpovědnosti za vady zboží jsou promlčeny po jednom roce od přechodu nebezpečí škody na věci. Z tohoto ustanovení jsou vyloučeny nároky na náhradu škody, nároky z vad, které jsme podvodně zatajili, a nároky vyplývající ze záruky, kterou jsme převzali za jakost zboží. Vyloučen je rovněž postihový nárok podle § 478 německého občanského zákoníku (BGB). Na tyto vyloučené nároky se vztahují zákonné promlčecí lhůty.

§ 7  Omezení odpovědnosti
Vylučujeme odpovědnost za lehce nedbalostní porušení povinností, pokud se netýkají podstatných smluvních závazků, škod vzniklých v důsledku újmy na životě či zdraví, záruk nebo nároků ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Totéž platí pro porušení povinností ze strany našich pomocníků a našich právních zástupců. Mezi základní smluvní povinnosti patří zejména povinnost odevzdat Vám věc a poskytnout vám k ní vlastnické právo. Dále jsme povinni vám předat věc bez věcných a právních vad.

§ 8  Autorská práva
Zákazník uznává autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva spojená s mnoha nabízenými produkty. To se týká zejména propagačních prostředků. Zákazník nesmí reprodukovat ani používat slovní a obrazové značky, obrázky či grafiku a texty, které jsou chráněny autorským právem, bez výslovného písemného souhlasu společnosti BEMER Int. AG, případně i dalších držitelů práv. V případě porušení práv hrozí klientovi právní vymáhání poškozených zájmů.

§ 9  Jurisdikce
Výhradním místně příslušným soudem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je 9490 Vaduz, Liechtenstein.

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1  Geltungsbereich, Kundeninformationen
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der BEMER Int. AG und Unternehmern, die über unseren Shop Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die Bestimmungen in diesen AGB gelten insoweit, als nicht zwingende Vorschriften dem entgegensprechen. Sollte eine Bestimmung dieser AGB inhaltlich teilweise oder zur Gänze ungültig sein, so bleiben sämtliche sonstigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der ungültigen Bestimmung gilt eine dieser wirtschaftlich am nächsten kommenden Bestimmung als vereinbart. Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 2  Vertragsschluss
Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu bestellen. Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Die unverzüglich per E-Mail erfolgende Bestätigung des Zugangs der Bestellung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar.

Wir sind berechtigt, Ihr Angebot innerhalb von 2 Werktagen unter Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist gilt Ihr Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind nicht länger an Ihr Angebot gebunden. Die Stornierung Ihres Auftrages ist nur nach ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung durch die BEMER Int. AG wirksam. Im Falle einer genehmigten Warenrücklieferung können bis zu 30 % des Auftragswertes als Aufwandsentschädigung verrechnet werden.

§ 3  Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen baren Einlösung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung zwischen Kunde und BEMER Int. AG, insbesondere bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises, einschließlich eines etwaigen Kontokorrentsaldos, im unbeschränkten Eigentum der BEMER Int. AG und unterliegen deren Verfügungsrecht. Bei Pfändungen Dritter hat der Kunde die BEMER Int. AG unverzüglich schriftlich und bei Gefahr im Verzuge auch fernmündlich zu benachrichtigen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch BEMER Int. AG stellt keinen Vertragsrücktritt dar.

§ 4  Speicherung Ihrer Bestelldaten
Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.) wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch nach Vertragsschluss jederzeit über unsere Webseite aufrufen. Als registrierter Kunde können Sie auf Ihre vergangenen Bestellungen über den Kunden Login-Bereich (Mein Kundenkonto) zugreifen.

§ 5  Korrekturhinweis
Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Wir informieren Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden.

§ 6  Gewährleistung gegenüber Unternehmern
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Waren in jedem Fall unverzüglich nach Erhalt zu prüfen. Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel hat er uns innerhalb einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs für den Unternehmer ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Versteckte Mängel, die nach der dem Unternehmer obliegenden unverzüglichen Untersuchung der Ware zu diesem Zeitpunkt nicht feststellbar waren, hat dieser innerhalb von 4 Wochen, nachdem die Waren das Lieferwerk verlassen haben, ebenfalls schriftlich anzuzeigen. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Kunden ohne Interesse ist.

Bei eventuellen Mängeln der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. In jedem Fall bleibt die Nacherfüllung auf die Höhe des Auftragswertes beschränkt. Das gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Fall verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Kunde jedoch vom Vertrag zurücktreten. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen. Ihre Gewährleistungsansprüche wegen Mängel der Ware verjähren in einem Jahr ab Gefahrübergang. Von dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängeln, die wir arglistig verschwiegen, und Ansprüche aus einer Garantie, die wir für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Ebenfalls ausgenommen ist der Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 7  Haftungsbeschränkung
Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

§ 8  Urheberrechte
Der Kunde anerkennt die Urheber-, Marken- oder sonstigen Rechte, die mit einer Vielzahl der angebotenen Produkte in Verbindung stehen. Dies betrifft in besonderem Maße die Werbemittel. Vervielfältigungen, Nutzungen von Wort-Bild-Marken, Bildern und urheberrechtgeschützten Texten und Grafiken sind dem Kunden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der BEMER Int. AG und gegebenenfalls anderen Rechteinhabern nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung droht dem Kunden die rechtliche Durchsetzung der verletzten Interessen.

§ 9  Kaufmännischer Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Generelle forretningsbetingelser

§ 1  Anvendelsesområde, kundeinformationer
De følgende generelle forretningsbetingelser regulerer kontraktforholdet imellem BEMER Int. AG og erhvervsdrivende, der køber varer igennem vores shop. Vi anerkender ikke betingelser, der afviger fra vores forretingsbetingelser. Bestemmelserne i disse generelle forretningsbetingelser gælder for så vidt ikke-obligatoriske forskrifter taler imod dem. Hvis indholdet af en bestemmelse af dise generelle forretningsbetingelser skulle være delvist eller helt ugyldig, berører dette ikke de andre bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder en bestemmelse, der økonomisk kommer tættest på, som aftalt. Kontraktsproget er tysk.

§ 2  Indgåelse af kontrakt

Tilbuddene på internettet er en uforpligtende opfordring til dig om at bestille varer. Du kan lægge et eller flere produkter i indkøbskurven. I løbet af betalingsprocessen indtaster du dine data og ønsker med hensyn til betalingsform, levering osv. Først når du klikker på bestil-knappen afgiver du et bindende tilbud om indgåelse af en købskontrakt. Straks efter modtager du en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre, men denne er ikke en bekræftelse af ordren.

Vi er berettiget til at tage imod dit tilbud i løbet af to arbejdsdage ved at sende dig en ordrebekræftelse. Efter udløb af dette tidsrum gælder dit tilbud som afvist, dvs. at du ikke længere er bundet af dit tilbud. En afbestilling af din ordre gælder kun ved udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra BEMER Int. AG. I tilfælde af en godkendt tilbagelevering af varer kan op til 30 % af ordrens værdi opkræves som en udgiftskompensation.

§ 3  Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver, indtil fuldstændig kontant betaling af alle forpligtelser fra forretningsforbindelsen imellem kunden og BEMER Int. AG, især indtil fuldstændig betaling af købsprisen, inklusive en eventuel kontosaldo, ubegrænset ejendom af BEMER Int. AG og er underlagt deres rådighedsret. I tilfælde af, at tredje gør udlæg, er kunden forpligtet til omgående at informere BEMER Int. AG herom skriftligt og, ved umiddelbar fare, ligeledes telefonisk. At BEMER Int. AG gør sit ejendomsforbehold gældende er ikke ensbetydende med en annullering af kontrakten.

§ 4  Opbevaring af dine ordredata
Vi gemmer din ordre med enkeltheder om den indgåede kontrakt (f.eks. produktets art, pris osv.). Vi sender dig de generelle forretningsbetingelser, men du kan også når som helst efter kontraktens indgåelse finde dem på vores websted. Som registreret kunde har du adgang til dine tidligere ordrer via kundelogin-området (min kundekonto).

§ 5  Rettelser
Før du agfiver din ordre, kan du når som helst rette dine oplysninger ved hjælp af slettetasten. På vej igennem ordreprocessen informerer vi dig om flere rettelsesmuligheder. Du kan også når som helst afslutte ordreprocessen helt ved at lukke browservinduet.

§ 6  Garanti overfor erhvervsdrivende
Kunden skal altid straks efter modtagelsen kontrollere, at de leverede varer opfylder kontrakten. Klager vedrørende åbenlyse mangler skal kunden informere os om skriftligt indenfor en uge efter varens modtagelse. I modsat fald udelukkes kravet om garanti for erhvervsdrivende. Deadlinen anses for at være overholdt, hvis klagen sendes indenfor den uge. Erhvervsdrivende skal skriftligt anmelde skjulte fejl, som ikke kunne opdages ved den obligatoriske omgående undersøgelse af varen, indenfor 4 uger, efter varen har forladt den leverende fabrik. Fejl i en del af den leverede vare berettiger ikke til klage over hele leveringen, med mindre kunden ikke er interesseret i den delvise levering.

Ved eventuelle fejl ved varen dækker garantien i første omgang en udbedring eller udskiftning af varen. Under alle omstændigheder begrænses erstatningens værdi af størrelsen af ordrens værdi. Det samme gælder i tilfælde af en berettiget klage over udbedringen eller erstatningsvaren. I tilfælde af en forsinket, undladt eller mislykket udbedring eller erstatning kan kunden dog træde tilbage fra kontrakten. Et ansvar for følgeskader er udelukket. Dine garantikrav vedrørende en vares mangler forældes et år efter overtagelse af risikoen. Undtaget fra denne regel er krav vedrørende skadeserstatning, krav vedrørende fejl, som vi bedragerisk har skjult, og krav fra en garanti, som vi har givet for varens beskaffenhed. Ligeledes undtaget er kravet om regres ifølge § 478 BGB. For disse undtagelser gælder de af loven fastlagte forældelsesfrister.

§ 7  Begrænset ansvar
Vi udelukker ansvar for let uagtsom forsømmelighed, så vidt denne ikke vedrører skader, der er væsentlige for kontrakten; skader på liv, førlighed eller helbred; garantier eller krav i henhold til produktansvarsloven. Det samme gælder for forsømmeligheder fra vores opfyldelsespartneres og vores juridiske repræsentanters side. De for kontrakten væsentlige pligter omfatter især pligten til at overgive genstanden til dig og at give dig ejendomsretten til den. Derudover skal vi skaffe dig genstanden, så den er fri for materielle og juridiske fejl.

§ 8  Ophavsrettigheder
Kunden anerkender de ophavs-, mærke- eller andre rettigheder, som er forbundet med de fleste af de tilbudte produkter. Dette gælder især for reklamematerialet. Fremstilling af reproduktioner, samt brug af logoer, billeder og ophavsretsbeskyttede tekster og grafik er ikke tilladt for kunden uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra BEMER Int. AG samt eventuelle andre rettighedsindehavere. I tilfælde af overtrædelse risikerer kunden den retslige håndhævelse af de overtrådte interesser.

§ 9  Kommerciel jurisdiktion
Eneste jurisdiktion for alle tvister som følge af denne kontrakt er 9490 Vaduz, Liechtenstein.

GTC - General Terms and Conditions

§ 1 Scope, customer information
The following general terms and conditions determine the contractual relationship between BEMER Int. AG and contractors that buy goods via our shop. Conditions conflicting with or deviating from our terms and conditions will not be recognized by us. The provisions in these GTC apply insofar as no mandatory regulations state anything to the contrary. If a provision of these GTC should be partially or in total invalid, all other provisions will remain intact. In place of the invalid provision one that comes closest to this provision economically will apply as agreed. The contractual language is German.

§ 2 Conclusion of a contract
The offers on the Internet represent a non-binding invitation to you to order goods. You can place one or more products in the shopping basket. In the course of the order process you enter your data and wishes with regard to type of payment, delivery etc. You do not submit a binding offer to conclude a purchase contract until you click on the order button. The e-mail confirmation of receipt sent immediately upon receipt of the order does not yet represent an acceptance of your purchase offer.

We are entitled to accept your offer within 2 working days by sending you an order confirmation via e-mail. Should this deadline expire with no confirmation, your offer is regarded as rejected, meaning you are no longer bound by the offer. The cancellation of your order is only effective after the express and written consent of BEMER Int. AG. Up to 30% of the order value can be charged as an expense allowance in the event of an approved return delivery of goods.

§ 3 Reservation of title
The goods delivered remain the unrestricted property of BEMER Int. AG and are subject to its right of disposal until the complete cash redemption of all liabilities from the business connection between Customer and BEMER Int. AG, in particular until full payment of the purchase price, including any current account balance. In the event of attachments by third parties, the Customer must notify BEMER Int. AG in writing without delay and in the event of imminent danger also by telephone. The assertion of reservation of title by BEMER does not represent a rescission of contract.

§ 4 Storage of your order data
Your order with details on the contract concluded (e.g. type of product, price etc.) is stored by us. We will send you the GTC. However after the conclusion of the contract you can also call up the GTC at any time via our website. As a registered customer you can access your past orders via the customer login area (My customer account).

§ 5 Notice about corrections
You can correct your entries with the delete key at any time before submitting the order. We inform you about additional options for corrections in the course of the order process. You can also completely end the order process at any time by closing the browser window.

§ 6 Warranty vis-à-vis contractors
The person placing the order must check the contractual correctness of the goods delivered in every case immediately upon receipt. He must report in writing any complaints due to apparent defects within one week of receipt of the goods; otherwise the assertion of the warranty claim is excluded for the contractor. The timely sending of notice suffices for compliance with the time limit. Hidden Versteckte defects, that were not determinable at this time during the initial examination of the goods by the contractor, must be reported by same in writing within 4 weeks of the goods having left the point of delivery. Defects of one part of the delivered goods do not justify a complaint against the entire delivery, unless the partial delivery is of no interest for the customer.

In the event of defective goods, at our option we will remedy the situation either by taking remedial action or replacing the delivery. In any case, the subsequent performance will be limited to the amount of the order value. The same applies in the event of a justified complaint regarding the remedial action or replacement delivery. In the event of delayed, neglected or failed remedial action or replacement delivery, the customer can however withdraw from the contract. Liability for consequential damages is excluded. Your warranty claims due to defective goods fall under the statute of limitations one year after the transfer of risk. Excluded from this regulation are claims for damages, claims due to defects that we intentionally concealed, and claims arising from a guarantee that we assumed for the quality of the goods. Also excluded is the right of recourse as per § 478 German Civil Code (BGB). The statutory limitation periods apply for these excluded claims.

§ 7 Limitation of liability
We exclude liability for slightly negligent violations of duty if they do not concern essential contractual duties, damages from injury to life, body or health, guarantees or claims according to the Product Liability Act. The same applies for violations of duty by our vicarious agents or our legal representatives. Contractually essential duties include in particular the duty to hand over the thing to you and to procure ownership of it for you. Furthermore, we must procure the thing for you free of any material or legal defects.

§ 8 Copyrights
The Customer acknowledges the copy, trademark or other rights that exist in connection with many of the products offered. This concerns especially the means of advertising. Reproductions, usage of word-image trademarks, pictures and copyright-protected texts and graphics are not permitted for the Customer without the express written approval of BEMER Int. AG and if applicable other rights holders. Upon contravention, the Customer may face the legal assertion of infringed interests.

§ 9 Commercial place of jurisdiction
Sole place of jurisdiction for all disputes arising from this contract is our principal place of business 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Términos y condiciones

Art. 1  Ámbito de aplicación, información del cliente
Los siguientes Términos y Condiciones rigen la relación contractual entre BEMER Int. AG y los emprendedores que adquieren productos a través de nuestra tienda. No reconoceremos ninguna condición que entre en conflicto o se desvíe de nuestros Términos y Condiciones. Las disposiciones de estos Términos y Condiciones se aplicarán en la medida en que no entren en conflicto con las disposiciones obligatorias. En caso de que alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones sea inválida en parte o en su totalidad, todas las demás disposiciones no se verán afectadas. En lugar de la disposición inválida, se considerará que se ha acordado una disposición económicamente más cercana a ésta. El idioma del contrato original es el alemán.

Art.  2  Celebración del contrato

Las ofertas en Internet representan una invitación no vinculante para que usted realice un pedido de productos. Puede añadir uno o varios productos a la cesta de la compra. Durante el proceso de pedido, usted introduce sus datos y preferencias en cuanto a la forma de pago, las modalidades de entrega, etc. Solo cuando haga clic en el botón de pedido, estará realizando una oferta vinculante para celebrar un contrato de compra. La confirmación de la recepción del pedido, que se envía inmediatamente por correo electrónico, no constituye la aceptación de su oferta de compra.

Estamos facultados para aceptar su oferta en un plazo de 2 días laborables enviando una confirmación de pedido por correo electrónico. Una vez transcurrido este plazo sin efecto, su oferta se considerará rechazada, es decir, dejará de ser vinculante. La cancelación de su pedido solo es válida con el consentimiento expreso por escrito de BEMER Int. AG. En caso de que se apruebe la devolución de la mercancía, se podrá cobrar hasta un 30 % del valor del pedido como compensación por los gastos ocasionados.

Art.  3  Reserva de dominio
La mercancía entregada sigue siendo propiedad irrestricta de BEMER Int. AG, en concreto hasta el pago íntegro del precio de compra, incluido el saldo de la cuenta corriente, seguirá siendo propiedad irrestricta de BEMER Int. AG y están sujetos a su derecho de disposición. En caso de embargo por parte de terceros, el cliente deberá notificar inmediatamente a BEMER Int. AG por escrito y, en caso de peligro inminente, también por teléfono. La reclamación de la reserva de dominio por parte de BEMER Int. AG no constituye un desistimiento del contrato.

Art.  4  Almacenamiento de los datos de su pedido
Almacenaremos su pedido con los detalles del contrato celebrado (por ejemplo, el tipo de producto, el precio, etc.). Le enviaremos los Términos y Condiciones, pero también puede acceder a ellos en cualquier momento tras la celebración del contrato a través de nuestra página web. Como cliente registrado, puede acceder a sus pedidos anteriores a través del área de acceso de clientes (Mi cuenta de cliente).

Art.  5  Nota de corrección
Puede corregir sus entradas en cualquier momento antes de enviar el pedido pulsando el botón de borrado. Le informaremos sobre otras opciones de corrección durante el proceso de pedido. También puede finalizar completamente el proceso de pedido en cualquier momento cerrando la ventana del navegador.

Art.  6  Garantía hacia los emprendedores
En cualquier caso, el cliente deberá comprobar la conformidad de la mercancía entregada con el contrato inmediatamente después de su recepción. Las reclamaciones motivadas por defectos evidentes deben sernos comunicadas por escrito en el plazo de una semana a partir de la recepción de la mercancía; en caso contrario, queda descartada la reclamación de la garantía para el emprendedor. El envío a tiempo será suficiente para cumplir el plazo. Los defectos ocultos que no hayan podido ser detectados en ese momento tras la inspección inmediata de la mercancía que incumbe al emprendedor deberán ser notificados también por escrito en un plazo de 4 semanas después de que la mercancía haya salido de la fábrica de entrega. Los defectos en una parte de la mercancía entregada no dan derecho a reclamar la totalidad de la entrega, a menos que la entrega parcial no tenga interés para el cliente.

En caso de cualquier defecto en la mercancía, proporcionaremos inicialmente una garantía mediante la rectificación o la entrega de sustitución a nuestro criterio. En cualquier caso, el cumplimiento posterior se limitará al importe del valor del pedido. Lo mismo se aplicará en caso de una reclamación justificada sobre la rectificación de defectos o la entrega de sustitución. Sin embargo, en caso de que la rectificación o la entrega de sustitución se retrase, se omita o no tenga éxito, el cliente podrá rescindir el contrato. Queda descartada la responsabilidad por los daños indirectos causados por un defecto. Sus derechos de garantía por defectos en la mercancía prescribirán un año después de la transferencia del riesgo. Quedan excluidas de esta disposición las reclamaciones por daños y perjuicios, las debidas a defectos que hayamos ocultado fraudulentamente y las derivadas de una garantía que hayamos asumido por la calidad de la mercancía. También queda excluido el derecho de recurso según el artículo 478 BGB (código civil alemán). Los plazos de prescripción legales se aplicarán a estas reclamaciones excluidas.

Art.  7  Limitación de la responsabilidad
Se excluye la responsabilidad por incumplimientos de deberes por negligencia leve, siempre que éstos no se refieran a obligaciones contractuales importantes, daños derivados de lesiones a la vida, la integridad física o la salud, garantías o reclamaciones en virtud de la Ley de Responsabilidad por Productos. Lo mismo se aplicará a los incumplimientos de las obligaciones por parte de nuestros auxiliares ejecutivos y nuestros representantes legales. Las obligaciones contractuales esenciales incluyen, en especial, la obligación de entregarle el objeto y de proporcionarle la propiedad del mismo. Además, debemos proporcionarle el objeto libre de defectos materiales y de titularidad.

Art.  8  Derechos de autor
El cliente reconoce los derechos de autor, de marca o de otro tipo asociados a varios de los productos ofrecidos. Esto se aplica en particular a los materiales publicitarios. El cliente no está autorizado a reproducir, utilizar las marcas de palabras e imágenes, las imágenes y los textos y gráficos protegidos por derechos de autor sin la autorización expresa por escrito de BEMER Int. AG y, en su caso, de otros titulares de derechos. En caso de infracción, se amenaza al cliente de la posibilidad de reclamar judicialmente los intereses vulnerados.

Art.  9  Lugar de jurisdicción comercial
La jurisdicción exclusiva para todos los litigios derivados de este contrato es 9490 Vaduz, Liechtenstein.

AGB - Yleiset myyntiehdot

§ 1  Voimassaoloalue, asiakasta koskevat tiedot
Seuraavat yleiset myyntiehdot määrittävät BEMER Int. AG:n ja verkkokauppamme (Shop) kautta tavaroita ostavien yrittäjien välisen sopimussuhteen. Emme hyväksy vastakkaisia tai myyntiehdoistamme poikkeavia ehtoja. Näiden myyntiehtojen ehdot ovat voimassa, mikäli pakottavat määräykset eivät ole niitä vastaan. Jos näiden myyntiehtojen jokin ehto ei olisi sisällöltään osittain tai ei lainkaan voimassa, ei se koske mitään muita ehtoja. Sen ehdon, joka ei ole voimassa, sijasta katsotaan sitä taloudellisesti lähinnä oleva ehto sopimukseen kuuluvaksi. Sopimuskieli on saksa.

§ 2  Sopimuksen solmiminen
Internetissä olevat tarjoukset ovat sinulle annettu sitoumukseton kutsu tilata tavaroita. Voit siirtää ostoskoriin yhden tai useamman tuotteen. Tilauksen aikana ilmoitat tietosi ja toiveesi maksutavasta, toimitusmuodollisuuksista, jne. Vasta, kun napsautat tilauspainikkeeseen, muutat sitoumuksellisen tarjouksen ostosopimuksen solmimiseksi. Välittömästi sähköpostiin tuleva vahvistus tilauksen saannista ei vielä ole ostotarjouksesi hyväksyntä.

Olemme oikeutettuja hyväksymään tämän tarjouksesi 2 työpäivän sisällä lähettämällä siitä tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Mikäli tämän ajan kuluessa tilausvahvistusta ei tule, tarjouksesi on tällöin hylätty, eli et ole enää sitoutunut tarjoukseesi. Tilauksesi peruutus pätee vasta BEMER Int. AG:n nimenomaisen ja kirjallisen hyväksynnän jälkeen. Tavaran hyväksytyssä palautuksessa voidaan 30 % tilauksen arvosta laskea kulujen korvauksesi.

§ 3  Omistusoikeus
Toimitetut tavarat ovat BEMER Int. AG:n rajoittamatonta omaisuutta ja niiden käyttöoikeus kuuluu sille, kunnes kaikki asiakkaan ja BEMER Int. AG:n välisestä kauppasuhteesta syntyvät sitoumukset on täytetty, erityisesti kunnes ostohinta on kokonaan maksettu, mukaan lukien mahdollisen luottotilin saldon. BEMER Int. AG on velvollinen ilmoittamaan viipymättä kirjallisesti kolmansien osapuolten takavarikoinnista ja viivästymisvaarassa ilmoittamaan siitä myös suullisesti. BEMER Int. AG:n omistusoikeuden voimaan saattaminen ei merkitse irtisanoutumista sopimuksesta.

§ 4  Tilaustietojen tallennus
Tallennamme tilauksesi kaikkien solmittua sopimusta koskevien yksityiskohtien kanssa (esim. tuotteen tyyppi, hinta, jne.). Lähetämme yleiset myyntiehdot sinulle, mutta voit myös milloin vain sopimuksen synnyttyä katsoa niitä verkkosivuiltamme. Rekisteröityneenä asiakkaana voit katsoa myös aikaisempia tilauksiasi asiakkaan kirjautumisalueelta (Oma tili).

§ 5  Korjausta koskeva ohje
Voit korjata syöttämiäsi tietoja Poista-painikkeella milloin vain ennen kuin lähetät tilauksen. Kerromme sinulle tilausprosessin aikana muista korjausmahdollisuuksista. Voit myös lopettaa tilauksen tekemisen kokonaan siten, että suljet selainikkunan.

§ 6  Yrittäjille annettava takuu
Tilaajan on tavaroiden saavuttua tarkastettava joka tapauksessa viipymättä, että toimitetut tavarat ovat sopimuksen mukaiset. Valitukset ilmeisistä puutteista on hänen lähetettävä meille kirjallisina viikon sisällä tavaran vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa yrittäjä ei enää ole oikeutettu vastuuvaatimuksiin. Määräajan säilymiseen riittää ajoissa tehty lähetys. Piilossa olevista puutteista, joita yrittäjä ei ole tavaran viipymättä tehdyn tarkastuksen aikana pystynyt tähän ajankohtaan mennessä havaitsemaan, on hänen samoin kirjallisesti ilmoitettava 4 viikon sisällä siitä, kun tavara lähti toimituspaikasta. Toimitetun tavaran jossakin osassa oleva puute ei oikeuta vastuuvaatimuksiin koko toimituksen osalta, ellei sitten osatoimitus ole hyödytön asiakkaalle.

Tavaran mahdollisissa puutteissa käytämme ensin oikeuttamme valita parannuksien tekemisen tai vastaavan tavaran toimittamisen. Joka tapauksessa vastuumme rajoittuu tilauksen arvoon. Sama koskee oikeutettua vaatimusta jälkikäteen tehtävistä parannuksista tai vastaavan tavaran toimittamisesta. Korjauksen tai korvaavan tavaran toimituksen viivästyessä, jäädessä tekemättä tai epäonnistuessa asiakkaalla on kuitenkin oikeus vetäytyä sopimuksesta. Vastuu puutteiden seuraamusvahingoista on poissuljettu. Tavaran puutteita koskevat takuuvaatimuksesi vanhentuvat vuoden jälkeen vaaranvastuun siirtymisestä. Tämä sääntö ei koske vahingonkorvausvaatimuksia tai vaatimuksia puutteista, joista olemme tahallisesti vaienneet, eikä tavaran ominaisuuksista antamastamme takuusta tulevia oikeusvaatimuksia. Poissuljettu on myös Saksan siviilioikeuslakikirjan § 478 (BGB) mukainen takautumisoikeus. Näissä oikeusvaatimuksissa ovat voimassa lakisääteiset vanhentumisajat.

§ 7  Vastuunrajoitus
Emme vastaa vähäisistä huolimattomuudesta johtuvista velvollisuuden rikkomuksista, mikäli ne eivät koske sopimuksen kannalta oleellisia velvollisuuksia tai hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittamista tai tuotevastuulain mukaista takuuta tai vastuuvaatimuksia. Sama koskee avustajiemme ja laillisten edustajiemme velvollisuuksien rikkomuksia. Sopimuksen oleellisiin velvollisuuksiin kuuluu erityisesti velvollisuus luovuttaa tavara sinulle ja hankkia sinulle omistusoikeus siihen. Lisäksi meidän on toimitettava tavara sinulle esine- ja oikeuspuutteista vapaana.

§ 8  Tekijänoikeudet
Asiakas hyväksyy tekijän- ja tavaramerkkioikeudet ja muut oikeudet, joita liittyy useita tarjottuihin tuotteisiin. Tämä koskee erityisesti mainosvälineitä. Asiakas ei saa tehdä monistuksia, käyttää sana-kuva-merkkejä, kuvia tai tekijänoikeudellisesti suojattuja tekstejä ja piirroksia ilman BEMER Int. AG:n ja mahdollisten muiden tekijänoikeuden omistavien nimenomaista kirjallista lupaa. Kiellon rikkomisesta asiakasta uhkaa loukattujen asianomistajien oikeudelliset toimenpiteet.

§ 9  Kaupankäynnin oikeuspaikka
Kaikissa tästä sopimuksesta syntyvissä riitatapauksissa ainoana oikeuspaikkana on 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Conditions générales de vente

§ 1  Champ d’application, informations sur les clients
Les conditions générales suivantes régissent la relation contractuelle entre BEMER Int. AG et les entrepreneurs qui achètent des marchandises via notre boutique. Des conditions contraires ou des différentes de nos conditions générales de vente ne sont pas reconnues. Les dispositions des présentes conditions générales de vente s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions contraignantes. Si l’une des dispositions des présentes conditions générales de vente est partiellement ou intégralement non valide, cela n’affecte pas les autres dispositions. En lieu et place de la disposition non valide, sera alors applicable la disposition la plus proche de l’objectif économique. La langue du contrat est l’allemand.

§ 2  Conclusion du contrat
Les offres sur Internet constituent une invitation non contraignante à commander des marchandises. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs produits au panier. Au cours du processus de commande, vous saisissez vos données et vos souhaits concernant le mode de paiement, les modalités de livraison, etc. Ce n’est que lorsque vous cliquez sur le bouton de commande que vous faites une offre contraignante pour conclure un contrat d’achat. La confirmation de la réception de la commande, qui est envoyée immédiatement par e-mail, ne constitue pas une acceptation de votre offre d’achat.

Nous sommes en droit d’accepter votre offre dans un délai de 2 jours ouvrables en envoyant une confirmation de commande par e-mail. Après expiration de ce délai, votre offre est réputée rejetée, c’est-à-dire que vous n’êtes plus lié par votre offre. L’annulation de votre commande n’est valable qu’avec l’accord exprès et écrit d’BEMER Int. AG. Dans le cas d’un retour de marchandises approuvé, jusqu’à 30 % de la valeur de la commande peuvent être facturés à titre de dédommagement.

§ 3  Réserve de propriété
Les marchandises livrées restent la propriété illimitée d’BEMER Int. AG notamment jusqu’au paiement intégral du prix d’achat, y compris du solde éventuel du compte courant, et sont soumises à son droit de disposition. En cas de saisie par des tiers, le client doit immédiatement informer BEMER Int. AG par écrit et, en cas de danger imminent, également par téléphone. La revendication de la réserve de propriété par BEMER Int. AG ne constitue pas une résiliation du contrat.

§ 4  Stockage de vos données de commande
Votre commande avec les détails du contrat conclu (p. ex. type de produit, prix) sera enregistrées par nos soins. Nous vous enverrons les conditions générales de vente, mais vous pouvez également y accéder à tout moment après la conclusion du contrat via notre site Web. En tant que client enregistré, vous pouvez accéder à vos commandes passées via l’espace de connexion client (Mon compte client).

§ 5  Indication corrective
Vous pouvez corriger vos saisies à tout moment avant de soumettre la commande en appuyant sur la touche de suppression. Nous vous informerons des autres possibilités de correction au cours du processus de commande. Vous pouvez également interrompre complètement le processus de commande à tout moment en fermant la fenêtre du navigateur.

§ 6  Garantie aux entrepreneurs

Le client doit en tout cas vérifier la conformité contractuelle des biens livrés dès leur réception. Les réclamations relatives à des défauts évidents doivent nous être signalées par écrit dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la marchandise, faute de quoi le recours à la garantie est exclu pour l’entrepreneur. L’envoi en temps voulu est suffisant pour respecter le délai. Les vices cachés qui n’ont pas pu être détectés après l’inspection immédiate des marchandises, qui incombe à l’entrepreneur, doivent également être signalés par écrit par l’entrepreneur dans un délai de 4 semaines après que les marchandises ont quitté l’usine du fournisseur. Les défauts d’une partie des marchandises livrées n’autorisent pas le client à contester l’ensemble de la livraison, à moins que la livraison partielle ne présente aucun intérêt pour le client.

En cas de défauts éventuels de la marchandise, nous fournirons d’abord une garantie par une rectification ou une livraison de remplacement, à notre discrétion. Dans tous les cas, l’exécution ultérieure est limitée au montant de la valeur de la commande. Il en va de même en cas de réclamation justifiée concernant la réparation des défauts ou la livraison de remplacement. Toutefois, en cas de rectification ou de livraison de remplacement retardée, omise ou infructueuse, le client peut résilier le contrat. La responsabilité pour les dommages indirects causés par un défaut est exclue. Vos droits de garantie pour défaut de la marchandise expirent un an à compter du transfert des risques. Sont exclues de cette disposition les demandes de dommages et intérêts, les demandes dues à des défauts que nous avons frauduleusement dissimulés et les demandes découlant d’une garantie que nous avons assumée pour la qualité des marchandises. Le droit de recours selon l’article 478 du Code civil allemand est également exclu. Les délais de prescription légaux s’appliquent à ces demandes exclues.

§ 7  Limitation de responsabilité
Nous excluons toute responsabilité en cas de légères violations contractuelles, dans la mesure où il ne s’agit pas d’obligations contractuelles importantes, de dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, de garanties ou de demandes au titre de la législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Il en va de même pour les violations des obligations de nos agents et de nos représentants légaux. Les obligations contractuelles essentielles comprennent notamment l’obligation de vous remettre l’objet et de vous en donner la propriété. En outre, nous devons vous fournir l’article exempt de vices matériels et de droit.

§ 8  Droits d’auteur
Le client reconnaît les droits d’auteur, les marques de commerce ou autres droits associés à une variété de produits offerts. Cela s’applique en particulier au matériel publicitaire. Le client n’est pas autorisé à reproduire, à utiliser les mots et images combinés, les images et les textes et graphiques protégés par le droit d’auteur sans l’autorisation écrite expresse d’BEMER Int. AG et, le cas échéant, d’autres titulaires de droits. En cas d’infraction, le client est menacé d’application de la législation relative aux intérêts violés.

§ 9  Juridiction compétente
Le tribunal exclusivement compétent pour tous les litiges découlant du présent contrat est 9490 Vaduz, Liechtenstein.

ÁSZF - Általános szerződési feltételek

§ 1  Alkalmazási terület, ügyfélinformációk
következő általános szerződési feltételek szabályozzák az BEMER Int. AG cég és az üzletünkön keresztül árukat vásároló vállalkozók közötti szerződéses viszonyt. Nem ismerjük el a szerződéses feltételeinknek ellentmondó, vagy azoktól eltérő feltételeket. A jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések annyiban érvényesek, amennyiben a kötelező érvényű rendelkezések nem mondanak ellent azoknak. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése tartalmilag részben vagy teljes egészében érvénytelen, akkor az összes többi rendelkezés változatlanul érvényben marad. Az érvénytelen rendelkezés helyett az ahhoz gazdasági szempontból legközelebb álló rendelkezést kell elfogadottnak tekinteni. A szerződés nyelve a német.

§ 2  Szerződéskötés
Az internetes ajánlatok nem kötelező érvényű felkérést jelentenek áruk megrendelésére. Ön betehet egy vagy több terméket a kosárba. A rendelési folyamat során Önnek meg kell adnia az adatait és kéréseit a fizetési mód, a szállítási módozat, stb. tekintetében. Csak a Megrendelés gombra kattintva tesz Ön kötelező érvényű ajánlatot a vásárlási szerződés megkötésére. A megrendelés beérkezésének e-mailben történő azonnali visszaigazolása még nem jelenti a vásárlási ajánlat elfogadását.

2 munkanapon belül jogosultak vagyunk elfogadni az Ön ajánlatát a megrendelés visszaigazolásának e-mailben történő elküldésével. Ha ez az időszak eredmény nélkül letelik, akkor az Ön ajánlata visszautasítottnak tekintendő, azaz az ajánlat már nem köti Önt. A megrendelés sztornírozása csak az BEMER Int. AG kifejezett írásbeli hozzájárulásával érvényes. Az áru jóváhagyott visszaküldése esetén a megrendelés értékének legfeljebb 30% -át lehet költségtérítésként beszámítani.

§ 3  Tulajdonjog fenntartása
A leszállított áruk az BEMER Int. AG korlátlan tulajdonát képezik és a rendelkezési joguk hatálya alá tartoznak mindaddig, amíg az ügyfél és az BEMER Int. AG között fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi kötelezettség teljes egészében rendezésre nem kerül, különösképpen a vételár, beleértve az esetleges folyószámla egyenleg teljes kifizetéséig. Harmadik személy által történő lefoglalás esetén az ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni az BEMER Int. AG céget, késedelem veszélye esetén telefonon is. Az BEMER Int. AG részéről a tulajdonjog fenntartásának érvényesítése nem jelenti a szerződéstől való elállást.

§ 4  A rendelési adatok elmentése
Az Ön megrendelését a megkötött szerződés részleteivel (pl. a termék fajtája, ár, stb.) együtt elmentjük. Az Általános szerződési feltételeket elküldjük Önnek, de az ÁSZF-t a szerződés megkötését követően a honlapunkról is bármikor letöltheti. Regisztrált vásárlóként Ön a korábbi megrendeléseihez is hozzáférhet az ügyfél-bejelentkezési területen keresztül (Ügyfélfiókom).

§ 5  Korrigálási lehetőség
A bevitt adatokat a megrendelés elküldése előtt a törlés gombbal bármikor módosíthatja. A rendelési folyamat során tájékoztatjuk Önt a további korrekciós lehetőségekről. A rendelési folyamatot bármikor teljesen befejezheti a böngészőablak bezárásával.

§ 6  Garancia a vállalkozók felé
A megrendelő az átvétel után minden esetben köteles azonnal ellenőrizni, hogy a leszállított áru megfelel-e a szerződésnek. Az áru átvételétől számított egy héten belül írásban értesítenie kell minket a nyilvánvaló hibákkal kapcsolatos panaszokról; ellenkező esetben a vállalkozó szavatossági igényének érvényesítése kizárt. A határidő betartásához elegendő a megfelelő időben történő elküldés. Azokat a rejtett hibákat, amelyek a vállalkozó által elvégzendő azonnali áruvizsgálat során nem voltak észlelhetők, szintén írásban kell bejelenteni 4 héten belül, miután az áru elhagyta a szállító üzemet. A leszállított áruk egy részének hibái nem jogosítják fel a vásárlót a teljes szállítmány kifogásolására, kivéve, ha a részszállítás érdektelen az ügyfél számára.

Az áru esetleges hibái esetén választhatunk, hogy a garanciát utólagos javítással vagy csereszállítmánnyal teljesítjük. Az utólagos teljesítés minden esetben a rendelési érték összegére korlátozódik. Ugyanez vonatkozik indokolt panasz esetén az utólagos javításra vagy a csereszállítmányra is. Az utólagos javítás vagy csereszállítmány késedelme, elmulasztása vagy sikertelensége esetén azonban az ügyfél elállhat a szerződéstől. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget. Az áru hibái miatti szavatossági igények a kockázatok átszállásától számított egy év múlva elévülnek. Ez a szabályozás nem terjed ki az olyan hiányosságok miatti igényekre, kártérítési igényekre, amelyeket rosszhiszeműen elhallgattunk, valamint az áruk minőségére vállalt garanciával kapcsolatos követelésekre. A szabályozás nem terjed ki a Polgári Törvénykönyv (BGB) 478. § szerinti visszkereseti igényekre sem. Ezekre az igényekre a törvényes elévülési határidők érvényesek.

§ 7  Felelősség korlátozása
A nem súlyos, gondatlan kötelességszegésekért történő felelősségvállalás kizárt, amennyiben azok nem vonatkoznak alapvető szerződéses kötelezettségekre, az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető károkra, a termékfelelősségi törvény szerinti garanciákra vagy követelésekre. Ugyanez érvényes teljesítési segédeink és törvényes képviselőink által elkövetett kötelezettségszegésekre is. Az alapvető szerződéses kötelezettségek közé tartozik elsősorban az a kötelezettségünk, hogy az árut Önnek átadjuk és annak tulajdonjogát átruházzuk. Ezenkívül a terméket anyagi hibáktól és jogi hiányoktól mentesen kell biztosítanunk az Ön számára.

§ 8  Oltalmi jogok
Az ügyfél elismeri a szerzői, szabadalmi jogokat, védjegyeket vagy egyéb jogokat, amelyek számos kínált termékünkhöz kapcsolódnak. Ez kiváltképpen a reklámanyagokat érinti. Az BEMER Int. AG és adott esetben más jogtulajdonosok kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett a szó- és kép-márkajelek, a képek és a szerzői joggal védett szövegek és grafikák sokszorosítása és felhasználása. A tilalmat sértő cselekedetek esetén az ügyfelet a sértett érdekek jogi úton történő érvényesítése fenyegeti.

§ 9  Kereskedői illetékesség
A jelen szerződésből eredő vitás ügyek esetén az illetékesség helye kizárólag 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Condizioni commerciali generali

Art. 1  Ambito d'applicazione, informazioni ai clienti
Le seguenti condizioni commerciali generali disciplinano il rapporto contrattuale tra BEMER Int. AG e gli imprenditori che acquistano beni attraverso il nostro negozio. Eventuali condizioni che contraddicono o si discostano da quelle qui definite non verranno da noi prese in considerazione. Le disposizioni definite dalle presenti condizioni commerciali generali perdono validità nel momento in cui dovesse venire varato un eventuale regolamento obbligatorio che vi si contrappone. Qualora una delle presenti condizioni commerciali generali risultasse parzialmente o totalmente non valida, ciò non invaliderà le restanti disposizioni. Al posto della disposizione non valida, si applicherà, come concordato, la disposizione ad essa economicamente più simile. La lingua del presente contratto è il tedesco.

Art.  2  Stipula del contratto
Le offerte sulla pagina internet del venditore rappresentano un invito non vincolante all'ordinazione della merce. L'acquirente può inserire uno o più prodotti nel carrello. Durante il processo di ordinazione, l'acquirente fornisce i propri dati e le proprie preferenze in merito a tipo di pagamento, modalità di consegna, ecc. Solo con il clic sul pulsante "Ordina" l'acquirente invia un'offerta vincolante per concludere un contratto d'acquisto. L'immediata conferma di ricezione dell'ordine via e-mail non costituisce ancora un'accettazione dell'offerta di acquisto dell'acquirente.

Ci riserviamo il diritto di confermare l'offerta entro 2 giorni lavorativi tramite invio di una conferma d'ordine per e-mail. Se entro questo termine non è stata ricevuta nessuna conferma, significa che l'offerta d'acquisto è da considerarsi rifiutata e l'acquirente non è più vincolato. L'annullamento dell'ordine è valido solo con l'espresso consenso scritto di BEMER Int. AG. In caso di restituzione approvata, rimborseremo fino al 30% del valore dell'ordine come rimborso spese.

Art.  3  Riserva di proprietà
Fino alla completa risoluzione di tutti i vincoli derivanti dall'accordo commerciale tra il cliente e BEMER Int. AG, in particolare fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto esclusivamente tramite versamento su conto corrente, le merci consegnate rimangono di proprietà illimitata di BEMER Int. AG e sono soggette al suo diritto di disponibilità. In caso di pignoramento da parte di terzi, il cliente deve informare immediatamente BEMER Int. AG per iscritto e, in caso di pericolo imminente, anche telefonicamente. L'affermazione della riserva di proprietà da parte di BEMER Int. AG non costituisce un recesso dal contratto.

Art.  4  Salvataggio dei dati dell'ordinazione
I dati dell'ordinazione contenenti i dettagli del contratto stipulato (ad es. tipo di prodotto, prezzo, ecc.) vengono salvati da noi. Il cliente riceve una copia delle condizioni commerciali generali, ma queste ultime possono essere consultate in ogni momento sulla nostra pagina internet. Se l'acquirente ha registrato un account sul nostro sito, potrà accedere alla cronologia dei propri ordini tramite l'area riservata (Il mio account).

Art.  5  Istruzioni per la correzione
È possibile correggere le informazioni in ogni momento con il tasto "Cancella" prima di confermare l'invio dell'ordine. Il cliente viene informato durante il processo di ordinazione sulle ulteriori possibilità di apportare correzioni. È possibile inoltre interrompere in ogni momento il processo di ordinazione chiudendo la finestra del browser.

Art.  6  Garanzia verso gli imprenditori
Il cliente è tenuto a verificare la conformità della merce consegnata a quanto stipulato tramite il contratto immediatamente dopo averla ricevuta. Eventuali reclami per vizi evidenti devono essere comunicati per iscritto entro una settimana dal ricevimento della merce; in caso contrario è esclusa l'affermazione del diritto di garanzia per l'imprenditore. A fare fede è la data di invio del reclamo. Eventuali vizi occulti che l'imprenditore non è riuscito ad individuare durante la prima ispezione al ricevimento della merce devono essere segnalati per iscritto entro 4 settimane dal momento che la merce ha lasciato lo stabilimento di consegna. Un eventuale difetto di una parte della merce consegnata non costituisce diritto a reclamare l'intera fornitura, a meno che la consegna parziale non sia di alcun interesse per il cliente.

Se il vizio della merce è confermato, noi provvederemo a nostra discrezione alla riparazione o alla fornitura di un nuovo articolo. In ogni caso, la rettifica del vizio non potrà superare per valore il valore dell'ordine stesso. Lo stesso vale in caso di reclamo giustificato in merito alla riparazione o alla fornitura sostitutiva. Tuttavia, in caso di ritardata, omessa o mancata rettifica o consegna sostitutiva, il cliente può recedere dal contratto. È esclusa la responsabilità per danni derivanti. I diritti di garanzia per difetti della merce scadono dopo un anno dal trasferimento del rischio ad esclusione delle richieste di risarcimento danni, richieste per vizi che abbiamo dolosamente occultato e richieste di garanzia per la qualità della merce. È inoltre escluso il diritto di regresso ai sensi dell'Art. 478 del Codice civile tedesco. Per tutti questi diritti esclusi dal presente contratto si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Art.  7  Limitazione della responsabilità
Escludiamo la responsabilità per violazioni derivanti da leggera negligenza, a condizione che queste non violino obblighi contrattuali essenziali e non risultino in danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute e non interessino garanzie o reclami ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. Lo stesso vale per le violazioni da parte dei nostri ausiliari e rappresentanti legali. Tra gli obblighi contrattuali essenziali rientra, in particolare, l'obbligo di consegna della merce e quindi di trasferimento della proprietà della stessa e di fornire l'articolo privo di difetti materiali e legali.

Art.  8  Diritti d'autore
Il cliente riconosce i diritti d'autore, di marchio e tutti i diritti associati a numerosi prodotti offerti, tra i quali, in particolare, i materiali pubblicitari. Il cliente non è autorizzato a duplicare e utilizzare marchi testuali e figurativi, immagini, testi e grafici protetti da copyright senza l'espresso consenso scritto di BEMER Int. AG e, se applicabile, di altri titolari di diritti. In caso di violazione, il cliente potrebbe andare incontro alla punizione derivante dall'applicazione legale degli interessi violati.

Art.  9  Foro competente commerciale
Il foro competente per tutte le dispute derivanti dal presente contratto è la città di 9490 Vaduz, Liechtenstein.

ALV - Algemene Leveringsvoorwaarden en -Bepalingen

§ 1  Toepasselijkheid, Klantgegevens
Onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden en -Bepalingen regelen de contractuele verhoudingen tussen BEMER Int. AG en ondernemders die via onze shop goederen kopen. Tegenstrijdige of van onze Leveringsvoorwaarden en -Bepalingen afwijkende bepalingen worden niet door ons erkend. De Bepalingen, opgenomen in deze ALV gelden indien en voor zover niet-dwingende voorschriften daarmee niet in tegenspraak zijn. Indien een bepaling van deze ALV inhoudelijk geheel of ten dele ongeldig is, blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die in economische zin de ongeldige bepaling zo goed mogelijk benadert. De contractuele voertaal is de Duitse taal.

§ 2  Aangaan van een Overeenkomst
Aanbiedingen via het internet vormen een niet-bindende aan u gerichte uitnodiging tot het bestellen van goederen. U kunt een enkel of meer artikelen in de winkelmand leggen. Tijdens het bestelproces laat u uw gegevens en wensen weten met betrekking tot betaalmethode, leveringsmodaliteiten en dergelijke. Pas door op de besteltoets te klikken verzoekt u ons bindend een koopovereenkomst met u aan te gaan. De dadelijk via e-mail verzonden bevestiging van ontvangst door ons van uw bestelling vormt echter nog geen acceptatie van uw aanbod tot kopen.

Wij hebben het recht uw verzoek binnen twee werkdagen onder toezending van een opdrachtbevestiging te accepteren. Verloopt deze termijn zonder resultaat, dan geldt uw verzoek als afgewezen, dat wil zeggen: u bent niet langer gebonden aan uw aanbod tot aankoop. De annulering van uw verzoek tot aankoop wordt pas werkzaam na een van BEMER Int. AG ontvangen expliciete en schriftelijke instemming. Bij een retourzending van goederen waarvoor toestemming is verleend, kan tot 30% van de waarde van de bestelling in rekening worden gebracht als vergoeding voor de ontstane kosten.

§ 3  Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven tot het moment van volledig voldoende van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de zakelijke transactie tussen u als klant enerzijds en BEMER Int. AG anderzijds – in het bijzonder pas tot het moment van volledige betaling van de koopsom, inclusief een eventueel saldo op de rekening-courantverhouding – onverkort eigendom van BEMER Int. AG en zijn derhalve onderworpen aan haar beschikkingsrecht. In geval van cessie aan derden moet de klant onverwijld schriftelijk en bij gevaar voor verzuim daarvan ook telefonisch melding maken bij BEMER Int. AG. Het vorderen van eigendomsvoorbehoud door BEMER Int. AG houdt geen terugtreding uit de Overeenkomst in.

§ 4  Opslag van uw bestelgegevens
Uw bestelling inclusief alle bestelgegevens behorend bij de aangegane Overeenkomst (zoals soort product, prijs en dergelijke) worden door ons opgeslagen. Wij sturen u onze Algemene Leveringsvoorwaarden en -Bepalingen toe. U kunt die voorwaarden en bepalingen ten allen tijde, dus ook na het aangaan van de Overeenkomst via onze website oproepen. Als geregistreerde klant kunt u eerdere bestellingen inzien via uw klantdomein (Mijn Klantaccount).

§ 5  Verzoek om correctie
U kunt de door u ingevoerde gegevens te allen tijde, voorafgaand aan het inzenden van uw bestelling, corrigeren. Wij informeren u tijdens uw traject door het bestelproces over meer mogelijkheden tot correctie. U kunt het bestelproces ook volledig afsluiten door het browservenster te sluiten.

§ 6  Vrijwaring jegens ondernemers
De opdrachtgever moet de contractuele hoedanigheden van de geleverde goederen in elke situatie en terstond na ontvangst inspecteren. Wij moeten uw eventuele klachten of opmerkingen naar aanleiding van kennelijke gebreken binnen een week van ontvangst door u schriftelijk ontvangen. Qua termijn volstaat een tijdige toezending van uw klacht of opmerking. Verborgen gebreken, die door de onderneming niet werden geconstateerd tijdens de verplichte onverwijlde inspectie van de goederen, moeten eveneens schriftelijk worden gemeld en wel binnen vier weken nadat de goederen de leverende vestiging hebben verlaten. Gebreken in of aan onderdelen van de geleverde goederen geven niet het recht tot klachten of opmerkingen over de volledige levering tenzij een dergelijke deellevering niet in het belang van de klant geschiedde.

In geval van eventuele gebreken in of aan goederfen verlenen wij in eerste instantie en naar onze keuze herstel cq. verbetering of leveren wij vervanging. In elke situatie blijft de nazorg beperkt tot de hoogte van de opdrachtwaarde. Datzelfde geldt voor de situatie waarin sprake is van een rechtmatige klacht over dat herstel cq. verbetering of de vervangende levering. In geval van een vertraagd, nagelaten of mislukt herstel cq. verbetering of vervangende levering kan de klant terugtreden uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van gebreken wordt uitgesloten. Uw aanspraken op garantie in verband met gebreken in of aan de goederen verjaren een jaar na het moment van risico-overdracht. Van deze regeling zijn uitgesloten vorderingen op schadevergoeding, vorderingen verband houdende met gebreken, die wij bedrieglijk verzwijgen, en vorderingen voortvloeiende uit garantie die wij voor de hoedanigheid van de goederen op ons hebben genomen. Eveneens uitgesloten is de regresaanspraak op zoals bedoeld in artikel 478 van de Bondsduitse burgerlijk wetboek (BGB: Bürgerliches Gesetzbuch). Voor deze uitgesloten aanspraken gelden de wettelijke vastgelegde verjaartermijnen.

§ 7  Inperking van aansprakelijkheid
Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor licht onachtzaam plichtsverzuim indien en voor zover deze geen voor het contract wezenlijke verplichtingen, schade als gevolg van schade aan leven, lijf of gezondheid, garantie of vorderingen in het kader van de productaansprakelijkheid betreffen. Datzelfde geldt voor plichtsverzuim, begaan door onze medevoorbrengers cq. realisateurs van onze verrichtingen of door onze wettelijke vertegenwoordigers. Tot de voor het contract essentiële plichten wordt in het bijzonder de plicht gerekend de zaak aan u over te dragen en u het genot van eigendom te verschaffen. Voorts moeten wij u de zaak vrij van zaakschade en van juridische tekortkomingen verschaffen.

§ 8  Auteursrecht
De klant erkent het auteursrecht, merkenrecht en alle overige rechten die verband houden met een scala aan aangeboden producten. Dit betreft in bijzonder mate promotiemiddelen. Het verveelvoudigen, gebruiken van beeldmerken en auteursrechtelijke beschermende teksten en grafische afbeeldingen is de klant niet toegestaan zonder expliciete schriftelijke toestemming, verkregen van BEMER Int. AG en van haar eventuele andere rechtmatige eigenaren. Bij inbreuk zal de klant in rechte worden vervolgd voor dergelijke belangeninbreuken.

§ 9  Handelsdomicilie
De exclusieve bevoegde rechtbank in geval van alle disputen, voortvloeiende uit deze Overeenkomst, zetelt in 9490 Vaduz, Liechtenstein.

AGB - Generelle avtalevilkår

§ 1  Gyldighetsområde, kundeinformasjon
De følgende generelle avtalevilkårene regulerer avtaleforholdet mellom BEMER Int. AG og entreprenører som kjøper varer via butikken vår. Vi anerkjenner ikke motstridende vilkår eller vilkår som avviker fra våre avtalevilkår. Bestemmelsene i disse avtalevilkårene gjelder i den grad de ikke er i strid med tvingende forskrifter. Skulle en bestemmelse i disse avtalevilkårene være delvis eller helt ugyldig, forblir alle andre bestemmelser uberørt av dette. I stedet for den ugyldige bestemmelsen er den bestemmelsen som økonomisk kommer nærmest den ugyldige bestemmelsen, å anse som avtalt. Avtalespråket er tysk.

§ 2  Avtaleinngåelse
Tilbudene på Internett utgjør en uforbindtlig oppfordring til deg om å bestille varer. Du kan legge ett eller flere produkter i handlekurven. I løpet av bestillingsprosessen oppgir du dine opplysninger og ønsker vedr. betalingsmåte, leveringsmåter etc. Først når du klikker på bestillingsknappen avgir du et forbindtlig tilbud om inngåelse av en kjøpskontrakt. E-posten som sendes omgående, er en bekreftelse på at bestillingen er mottatt, og innebærer ikke at kjøpetilbudet ditt er akseptert.

Vi har rett til å akseptere tilbudet ditt innen 2 virkedager. Dette skjer i form av en ordrebekreftelse via e-post. Er denne fristen utløpt uten resultat, er tilbudet ditt å anse som avvist, dvs. at du ikke lenger er bundet av tilbudet ditt. Annulleringen av tilbudet ditt trer i kraft kun etter uttrykkelig og skriftlig samtykke fra BEMER Int. AG. Ved godkjent returnering av vare kan vi beregne opptil 30 % av ordreverdien som godtgjørelse.

§ 3  Forbehold av eiendomsretten
De leverte varene forblir BEMER Int. AGs uinnskrenkede eiendom og underligger deres disposisjonsrett inntil alle forpliktelser vedr. forretningsforbindelsen mellom kunden og BEMER Int. AG er fullstendig, kontant betalt, spesielt inntil kjøpsprisen inkl. en ev. kontokurantsaldo er fullstendig betalt. Ved pantsettelse av tredjepart skal kunden omgående informere BEMER Int. AG skriftlig, ved overhengende fare skal meddelelsen skje telefonisk. Gjør BEMER Int. AG sitt forbehold av eiendomsretten gjeldende, utgjør dette ingen opphevelse av avtalen.

§ 4  Lagring av dine bestillingsdata
Vi lagrer bestillingen din med detaljer ang. den inngåtte avtalen (f.eks. produkttype, pris etc.). Vi sender deg de generelle avtalevilkårene. Du kan imidlertid også til enhver tid laste ned avtalevilkårene fra nettsiden vår etter at avtalen er inngått. Som registrert kunde har du via kundepåmeldingen (min kundekonto) tilgang til dine tidligere bestillinger.

§ 5  Anmerkning om korrektur
Før du sender bestillingen kan du til enhver tid slette inntastingene dine med slettetasten. I løpet av bestillingsprosessen informerer vi deg om ytterligere korrekturmuligheter. Du kan også til enhver tid avslutte bestillingsprosessen helt ved å lukke nettleservinduet.

§ 6  Garanti overfor entreprenører/bedrifter
Når oppdragsgiver mottar varene, må han/hun omgående kontrollere at disse er i henhold til avtalen. Reklamasjoner på grunn av åpenbare feil skal meddeles oss skriftlig innen en uke etter at varene er mottatt. I motsatt tilfelle utelukkes entreprenørens/bedriftens garantikrav. Tidsfristen oppfylles ved at meddelelsen sendes i tide. Skjulte feil som ikke lot seg fastslå på det tidspunkt entreprenøren kontrollerte de mottatte varene, skal også meddeles skriftlig innen 4 uker etter at varen forlot fabrikken. Feil på en del av den leverte varen gir ikke rett til reklamasjon på den samlede leveransen, med mindre delleveransen er uinteressant for kunden.

Ved eventuelle feil på varen etterkommer vi vår garantiplikt enten ved utbedring eller ved ny leveranse. I alle tilfeller er oppfyllelsen av forpliktelsene begrenset oppad til ordreverdien. Det samme gjelder i tilfelle en berettiget reklamasjon av etterutbedringen eller erstatningsleveransen. Ved forsinket, uteblitt eller mislykket etterutbedring eller erstatningsleveranse kan kunden imidlertid heve avtalen. Ansvar for mangelfølgeskader utelukkes. Garantikrav på grunn av feil på varen foreldes et år etter risikoovergang. Unntatt fra denne regelen er erstatningskrav, krav grunnet feil vi uredelig har fortiet samt krav som følge av en garanti vi har overtatt og som gjelder varens beskaffenhet. Likeså er regresskrav iht. § 478 BGB (tysk sivilrettslig lovsamling) unntatt. For disse unntatte kravene gjelder de lovfestede foreldelsesfrister.

§ 7  Ansvarsbegrensning
Vi utelukker ansvar for lett uaktsomme pliktforsømmelser såfremt disse ikke vedrører avtalevesentlige plikter, skader grunnet skader på liv, legeme eller helse og garantier eller krav iht. produktansvarsloven. Det samme gjelder for pliktforsømmelser fra våre stedfortredende agenter eller juridiske representanter. Blant de avtalevesentlige pliktene regnes spesielt plikten til å overlevere gjenstanden til deg og gi deg eiendomsretten til denne. Utover dette skal vi skaffe deg gjenstanden fri for mangler og vanhjemler.

§ 8  Opphavsrett
Kunden anerkjenner opphavs- og merkeretten samt andre rettigheter i forbindelse med mange av de tilbudte produktene. Dette gjelder spesielt for reklamemidler. Kunden kan ikke kopiere eller bruke ord-bilde-merker, bilder og opphavsrettslig beskyttede tekster og grafiske elementer uten uttrykkelig godkjennelse fra BEMER Int. AG og eventuelt andre rettighetsinnehavere. Ved overtredelse vil misbrukte interessene sikres med rettshåndhevelse.

§ 9  Verneting for kommersielle saker
Utelukkende verneting for alle tvister i forbindelse med denne avtalen er 9490 Vaduz, Liechtenstein.

OWH - Ogólne Warunki Handlowe

§ 1  Obszar obowiązywania, informacje dla klientów
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunek umowny między firmą BEMER Int. AG i przedsiębiorcami dokonującymi zakupu towarów w naszym sklepie. Nie uznajemy warunków sprzecznych lub różniących się od naszych warunków handlowych. Obowiązują postanowienia niniejszych OWH, o ile nie sprzeciwiają się nim wiążące przepisy prawne. Jeśli treść postanowienia niniejszych OWH okaże się w części lub w całości nieważna, nie narusza to ważności wszelkich pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia przyjmuje się za zgodne postanowienie, które pod względem gospodarczym będzie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Językiem umownym jest język niemiecki.

§ 2  Zawarcie umowy
Oferty w Internecie są niewiążącym wezwaniem Państwa do zamówienia towarów. Do koszyka można włożyć jeden lub kilka produktów. W procesie zamawiania wprowadzają Państwo swoje dane oraz życzenia lub rodzaj zapłaty, ustalenia dotyczące dostawy itp. Dopiero po kliknięciu przycisku do zamawiania składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu. Wpływające niezwłocznie e-mailowo potwierdzenie otrzymania zamówienia nie oznacza jeszcze przyjęcia Państwa oferty zakupu.

Mamy prawo do przyjęcia Państwa oferty w ciągu 2 dni roboczych z przesłaniem potwierdzenia zlecenia za pomocą e-maila. Po bezowocnym upłynięciu tego terminu Państwa oferta uznawana jest za odrzuconą, tzn. nie są już Państwo zobowiązani do oferty. Anulowanie Państwa zlecenia jest skuteczne tylko za wyraźną i pisemną zgodą firmy BEMER Int. AG. W przypadku zatwierdzonej dostawy zwrotnej towaru naliczonych może zostać do 30% od wartości zlecenia jako zwrotu poniesionych kosztów.

§ 3  Zastrzeżenie własności
Do momentu całkowitego uiszczenia wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunku handlowego między klientem i firmą BEMER Int. AG, a zwłaszcza do pełnej zapłaty ceny, łącznie z wszelkimi saldami na rachunkach bieżących, dostarczone towary pozostają nieograniczoną własnością firmy BEMER Int. AG i podlegają jej prawu korzystania. W przypadku zajęcia przez stronę trzecią klient musi niezwłocznie pisemnie, a w sytuacji nieuchronnego zagrożenia również telefonicznie, poinformować firmę BEMER Int. AG. Dochodzenie zastrzeżenia własności przez firmę BEMER Int. AG nie stanowi odstąpienia od umowy.

§ 4  Zapisywanie danych zamówienia
Państwa zamówienie ze szczegółowymi informacjami o zawartej umowie (np. rodzaj produktu, cena itp.) zostaje przez nas zapisane. OWH zostaną przez nas Państwu wysłane, można zapoznać się z nimi również w każdej chwili na naszej stronie internetowej. Jako zarejestrowany klient mają Państwo dostęp do złożonych w przeszłości zamówień poprzez obszar logowania klientów (Moje konto klienta).

§ 5  Wskazówka dotycząca korekty
Wprowadzone dane mogą Państwo przed złożeniem zamówienia w każdej chwili skorygować za pomocą przycisku do kasowania. Podczas procesu składania zamówienia informujemy Państwa o dalszych możliwościach korekty. Proces składania zamówienia można w każdej chwili również całkowicie zakończyć przez zamknięcie okna przeglądarki.

§ 6  Gwarancja dla przedsiębiorców
Niezwłocznie po otrzymaniu zleceniodawca ma obowiązek w każdym przypadku sprawdzenia zgodności dostarczonych towarów z umową. Skargi dotyczące oczywistych wad musi on zgłosić do nas pisemnie w ciągu tygodnia od otrzymania towaru, w innym przypadku dochodzenie roszczenia przedsiębiorcy z tytułu gwarancji będzie wykluczone. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie przed upływem terminu. Wady ukryte, które po wykonaniu przez przedsiębiorcę obowiązkowej kontroli towaru nie mogły zostać w tym czasie stwierdzone, muszą zostać również pisemnie zgłoszone w ciągu 4 tygodni od chwili opuszczenia przez towar zakładu dostarczającego. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całej dostawy, chyba że dostawa częściowa nie leży w interesie klienta.

W przypadku ewentualnych wad towaru wykonujemy zobowiązania gwarancyjne najpierw według naszego uznania poprzez naprawę lub wymianę. W każdym przypadku wykonanie uzupełniające jest ograniczone do wysokości wartości zamówienia. To samo dotyczy przypadku uzasadnionej reklamacji naprawy lub wymiany. W przypadku opóźnionej, zaniechanej lub nieudanej naprawy lub wymiany klient może jednak odstąpić od umowy. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku jest wykluczona. Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad towaru ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od chwili przejścia ryzyka. Przepisy te nie dotyczą roszczeń odszkodowawczych, roszczeń z tytułu wad, które zostały przez nas oszukańczo przemilczane oraz roszczeń z tytułu udzielonej przez nas gwarancji jakości towaru. Wyłączone jest również roszczenie regresowe według § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Dla tych wyłączonych roszczeń obowiązują ustawowe okresy przedawnienia.

§ 7  Ograniczenie odpowiedzialności
Wykluczamy odpowiedzialność z powodu lekkiego zaniedbania obowiązków, o ile nie dotyczą to istotnych dla umowy obowiązków, szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, gwarancji lub roszczeń zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. To samo ma zastosowanie dla zaniedbania obowiązków przez naszych podwykonawców i naszych prawnych przedstawicieli. Do obowiązków istotnych dla umowy należy przede wszystkim obowiązek przekazania Państwu rzeczy i zapewnienia Państwu jej własności. Ponadto mamy obowiązek dostarczenia Państwu rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.

§ 8  Prawa autorskie
Klient uznaje prawo autorskie, prawo do znaków towarowych i pozostałe prawa, które mają związek z wieloma oferowanymi produktami. Dotyczy to w szczególnym stopniu środków reklamowych. Powielanie, używanie słownych znaków towarowych, obrazów oraz tekstów i grafik chronionych prawem autorskim przez klienta bez wyraźnego i pisemnego zezwolenia przez firmę BEMER Int. AG i ewentualnie innych posiadaczy praw jest zakazane. W przypadku naruszenia klientowi grozi egzekwowanie naruszonych interesów.

§ 9  Właściwość miejscowa sądu w sprawach handlowych
Wyłącznym sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z tej umowy jest 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Allmänna affärsvillkor

§ 1  Tillämpningsområde, kundinformation
Följande allmänna affärsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan BEMER Int. AG och företagare, vilka köper varor via vår butik. Motsägande villkor eller villkor som avviker från våra affärsvillkor erkänns inte av oss. Bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor gäller i den utsträckning som de inte motsägs av tvingande föreskrifter. Om innehållet i en bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor skulle vara ogiltigt, delvis eller i sin helhet, berörs ej samtliga övriga bestämmelser av detta. Istället för den ogiltiga bestämmelsen gäller en bestämmelse som överenskommen som affärsmässigt kommer närmast denna bestämmelse. Avtalsspråket är tyska.

§ 2  Slutande av avtal
Erbjudandena på internet är en ej bindande uppmaning att beställa varorna. Du kan lägga en eller flera produkter i varukorgen. Under beställningsprocessen anger du uppgifter och önskemål angående betalningssätt, tillvägagångssätt för leverans etc. Först genom att klicka på beställningsknappen lämnar du ett bindande erbjudande att sluta ett köpeavtal. Bekräftelsen som kommer direkt med e-post att beställningen har inkommit är ännu inte någon accept av erbjudandet.

Vi är berättigade att godkänna ditt erbjudande inom 2 vardagar genom att skicka en orderbekräftelse med e-post. När den här fristen har gått utan resultat ses ditt erbjudande som avvisat, dvs. du är inte längre bunden till ditt erbjudande. Annulleringen av din order träder i kraft först efter uttryckligt och skriftligt godkännande genom BEMER Int. AG. Vid en godkänd varuretur kan upp till 30 % av ordervärdet dras av som ersättning för besvär.

§ 3  Äganderättsförbehåll
De levererade varorna är obegränsat i BEMER Int. AG:s ägo och omfattas av detta företags förfoganderätt fram till fullständig slutbetalning av samtliga åligganden från affärsrelationen mellan kunden och BEMER Int. AG, i synnerhet fram till fullständig betalning av köpeskillingen, inklusive eventuella saldon på löpande räkningar. Vid utmätningar från tredje part ska kunden omedelbart skriftligen meddela BEMER Int. AG och om det finns risk för fördröjning även på telefon. Hävdande av äganderättsförbehåll genom BEMER Int. AG betyder inte att avtalet frånträds.

§ 4  Sparandet av dina beställningsuppgifter
Din beställning med detaljer om det avtal som har slutits (t.ex. typ av produkt, pris etc.) sparas av oss. Vi skickar de allmänna affärsvillkoren till dig, efter slutande av avtal finns även de allmänna affärsvillkoren hela tiden tillgängliga på vår webbplats. Som registrerad kund har du åtkomst till dina tidigare beställningar via inloggningen för kunder (Mitt kundkonto).

§ 5  Korrigeringsanvisningar
Du kan alltid rätta dina uppgifter med raderingsknappen innan beställningen skickas. Vi informerar om fler korrigeringsmöjligheter under den pågående beställningsprocessen. Du kan också avsluta beställningsprocessen helt när du vill genom att stänga fönstret i webbläsaren.

§ 6  Garanti gentemot företagare
Uppdragsgivaren ska alltid kontrollera att de levererade varorna uppfyller avtalet direkt när varorna har tagits emot. Reklamationer på grund av uppbenbara brister ska denne meddela oss skriftligen inom en vecka från och med att varan har tagits emot, i annat fall kan inte företagaren göra gällande några garantikrav. För att uppfylla fristen räcker det att skicka iväg reklamationen i tid. Även dolda fel, vilka inte kunde fastställas vid tidpunkten för den omedelbara undersökningen av varan som åligger företagaren, ska företagaren anmäla skriftligen inom 4 veckor efter att varorna har lämnat leverantören. Fel på en del av de levererade varorna ger inte rätt att reklamera hela leveransen såtillvida en delleverans inte är av intresse för kunden.

Vid eventuella fel på varorna, uppfyller vi garantin genom att efter vad vi väljer, avhjälpa felet eller skicka en ersättning. Fullgörandet är alltid begränsat till storleken på ordervärdet. Samma sak gäller vid en berättigad reklamation av felavhjälpningen eller ersättningsleveransen. Vid fördröjd, utebliven eller misslyckad felavhjälpning eller ersättningsleverans kan dock kunden frånträda avtalet. Ansvar för följdskador av defekterna är uteslutet. Garantianspråken på grund av defekta varor preskriberas ett år från riskövergången. Undantaget från denna regel är skadeståndsanspråk, anspråk på grund av defekter, vilka vi medvetet undanhåller och anspråk från en garanti som vi har övertagit för varans beskaffenhet. Undantaget är även regressrätt enligt § 478 BGB (tyska civillagen). För dessa anspråk med undantag gäller de lagstadgade preskriptionstiderna.

§ 7  Ansvarsbegränsning
Vi utesluter ansvar för mindre vårdslösa överträdelser av plikter, såtillvida dessa inte gäller några väsentliga avtalsplikter, skador på liv, lem och hälsa, garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen. Samma sak gäller för överträdelser av plikter från våra ombud och våra lagstadgade företrädare. Till de väsentliga avtalsplikterna hör i synnerhet plikten att överlämna objektet till dig och gör det till din egendom. Vidare ska vi se till att föremålet ej har sakskador eller rättsliga fel.

§ 8  Upphovsrättigheter
Kunden erkänner de upphovs- och märkesrättigheter eller övriga rättigheter vilka är kopplade till flertalet av de produkter som erbjuds. Detta gäller i särskild utsträckning reklammaterialet. Mångfaldigande, nyttjande av ord-bild-märken, bilder och texter och grafik skyddat av upphovsrättslagen är ej tillåtet för kunden utan uttryckligt skriftligt godkännande av BEMER Int. AG och eventuella andra rättsinnehavare. Vid överträdelse kan följden bli rättslig verkställighet för intrång i intressen.

§ 9  Handelsrelaterad jurisdiktionsort
Enda jurisdiktionsort för tvister från detta avtal är 9490 Vaduz, Liechtenstein.

VOP - Všeobecné obchodné podmienky

§ 1  Oblasť platnosti, informácie pre zákazníkov
Tieto všeobecné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou BEMER Int. AG a podnikateľmi, ktorí nakupujú tovar prostredníctvom nášho e-shopu. Podmienky, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami alebo sa od nich odchyľujú, neuznávame. Ustanovenia týchto VOP platia, pokiaľ nie sú v rozpore so záväznými právnymi normami. Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP čiastočne alebo úplne neplatné, všetky ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté. Namiesto neplatného ustanovenia sa považuje za dohodnuté také ustanovenie, ktoré je tomuto ustanoveniu ekonomicky najbližšie. Zmluvným jazykom je nemčina.

§ 2  Uzavretie zmluvy
Ponuky na internete predstavujú nezáväznú výzvu, aby ste objednali tovar. Do nákupného košíka môžete pridať jeden alebo viac produktov. V priebehu procesu objednávania zadávate svoje údaje a želania týkajúce sa spôsobu platby, spôsobu doručenia atď. Až keď kliknete na tlačidlo Objednať, urobíte záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Bezprostredne potom dostanete e-mail, ktorý potvrdí prijatie objednávky, nepredstavuje ale ešte prijatie Vašej ponuky na kúpu.

Sme oprávnení prijať vašu ponuku do 2 pracovných dní, v priebehu ktorých Vám zašleme potvrdenie objednávky e-mailom. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa Vaša ponuka považuje za odmietnutú, t. j. Vaša ponuka už pre vás nie je záväzná. Zrušenie Vašej objednávky je možné len s výslovným písomným súhlasom spoločnosti BEMER Int. AG. V prípade, že vrátenie tovaru bolo schválené, môže môže byť účtovaná náhrada nákladov až do výšky 30 % hodnoty objednávky.

§ 3  Výhrada vlastníckeho práva
Dodaný tovar zostáva neobmedzeným vlastníctvom spoločnosti BEMER Int. AG a podlieha jej právu disponovať ním, pokiaľ všetky záväzky vyplývajúce z obchodného vzťahu medzi zákazníkom a spoločnosťou BEMER Int. AG nebudú vyplatené v hotovosti, najmä do doby, kým nebude zaplatená kúpna cena v plnej výške vrátane akéhokoľvek zostatku na bežnom účte KG. V prípade zabavenia tretími stranami musí zákazník bezodkladne písomne informovať spoločnosť BEMER Int. AG a v prípade nebezpečenstva z omeškania aj telefonicky. Uplatnenie výhrady vlastníctva spoločnosťou BEMER Int. AG nepredstavuje odstúpenie od zmluvy.

§ 4  Ukladanie údajov o Vašej objednávke
Vaša objednávka s údajmi o uzavretej zmluve (napr. typ výrobku, cena atď.) bude u nás uložená. VOP vám zašleme, ale k VOP máte prístup aj kedykoľvek po uzavretí zmluvy prostredníctvom našich webových stránok. Ako registrovaný zákazník máte po prihlásení k svojmu zákazníckemu účtu prístup k svojim predchádzajúcim objednávkam (Mein Kundenkonto, Môj zákaznícky účet).

§ 5  Možnosti opráv
Svoje údaje môžete kedykoľvek pred odoslaním objednávky opraviť stlačením tlačidla Delete. O ďalších možnostiach opravy vás budeme informovať počas procesu objednávania. Proces objednávania môžete tiež kedykoľvek ukončiť zatvorením okna prehliadača.

§ 6  Záruka pre podnikateľov
Zákazník je v každom prípade povinný ihneď po jeho prevzatí skontrolovať súlad dodaného tovaru so zmluvou. Reklamácie zjavných vád nám musia byť oznámené písomne do jedného týždňa od prevzatia tovaru, inak je uplatnenie nároku zo záruky u podnikateľa vylúčené. Na dodržanie lehoty stačí včasné odoslanie. Skryté vady, ktoré v tomto čase podnikateľ nemohol zistiť pri okamžitej kontrole dodaného tovaru, musia byť tiež písomne oznámené do 4 týždňov po tom, čo tovar opustil dodávateľský závod. Vady časti dodaného tovaru neoprávňujú zákazníka na reklamáciu celej dodávky, ibaže by táto čiastočná dodávka bola pre zákazníka nezaujímavá.

V prípade akýchkoľvek vád tovaru najskôr poskytneme záruku opravou alebo náhradnou dodávkou podľa nášho uváženia. V každom prípade sú nároky zo zodpovednosti za vady obmedzené na výšku hodnoty objednávky. To isté platí v prípade oprávnenej záručnej opravy alebo výmeny tovaru. V prípade oneskorenej, nevykonanej alebo neúspešnej opravy alebo výmeny tovaru však môže zákazník od zmluvy odstúpiť. Zodpovednosť za škody spôsobené vadou tovaru je vylúčená. Vaše nároky na záruku z dôvodu vád tovaru sú premlčané jeden rok po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Z tohto ustanovenia sú vylúčené nároky na náhradu škody, nároky vyplývajúce z vád, ktoré sme podvodne zatajili, a nároky vyplývajúce z našej záruky za kvalitu tovaru. Takisto je vylúčený regresný nárok podľa § 478 BGB (nemeckého občianskeho zákonníku). Na tieto vylúčené nároky sa vzťahujú zákonné premlčacie lehoty.

§ 7  Obmedzenie zodpovednosti
Vylučujeme zodpovednosť za mierne nedbanlivostné porušenie povinností, pokiaľ sa netýka podstatných zmluvných záväzkov, škôd vyplývajúcich z ujmy na živote alebo na zdraví, záruk alebo nárokov podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. To isté platí aj pre porušenie povinností zo strany našich pomocníkov a našich právnych zástupcov. Medzi základné zmluvné povinnosti patrí najmä povinnosť odovzdať Vám tovar a zabezpečiť Vám k nemu vlastnícke právo. Okrem toho sme povinní poskytnúť Vám tovar bez vecných a právnych vád.

§ 8  Autorské práva
Zákazník uznáva autorské práva, ochranné známky alebo iné práva spojené s rôznymi ponúkanými produktmi. To sa týka najmä reklamných materiálov. Zákazník nesmie reprodukovať ako aj používať slovné a obrazové značky, obrázky, texty a grafiku, ktoré sú chránené autorským právom, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti BEMER Int. AG, prípadne ďalších držiteľov práv. V prípade porušenia týchto práv hrozí klientovi právne vymáhanie porušených záujmov.

§ 9  Jurisdikcia
Miestom výlučnej súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je 9490 Vaduz, Liechtenstein.